سوالات

           

تئوری

                      

 

مسابقه 

 

 

 

آموزش وپرورش ناحیه2             گروه های درسی             گروه شیمی

 

 

دهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی اسفندماه 1387

تعداد سؤال :40       زمان: 40دقیقه

 

 

 

1-واکنش پذیرترین فلزها و نافلزها به ترتیب به کدام گروه ها در جدول تناوبی تعلق دارد؟

الف)1و17               ب)2و16             ج)1و5                  د)13و17 

 

2-کدام ترکیب یونی می باشد ؟

الف)H2CO3           ب)NH4Cl           ج)SiCl4            د)SiO2  

 

3-کدام ماده زیر نقطه ذوب پایینی دارد ؟

الف)پتاسیم کلرید          ب)ید                ج)منیزیم اکسید         د)سدیم کلرید

 

4-زاویه پیوندی در کدام مولکول کوچک تر است؟

الف)BCl3               ب)CCl4            ج)H2O             د)NH3

 

5-کدام ماده زیر پیوند هیدروژنی تشکیل نمی دهد؟

الف)الکل معمولی        ب)آب              ج) استون                 د)سرکه 

 

6-برای سنجش بسیار دقیق یک حجم مایع مورد نیاز کدام وسیله زیر بکار می رود؟

الف)ارلن                 ب)بورت                ج)بالن حجمی             د)پیپت

 

7-کدام گاز رنگ محلول پرمنگنات رقیق را بی رنگ می کند ؟

الف)CO                 ب)SO2                 ج)NO               د)N2  

 

8-درخاکستر باقیمانده از سوختن چوب برخی از ترکیب های عناصر گروه .............وجود دارد که اگر با آب مخلوط کنیم محلولی بدست می آید که ........را در خود حل می کند.

الف)اول- چربی ها            ب)دوم- چربی ها            ج)اول- ترکیبات یونی           د)دوم- ترکیبات یونی

 

9-غارشناسان از چراغ هایی استفاده می کنند که در آنها واکنش ........با آب صورت می گیرد.

الف)Ca2C                    ب)C2H4              ج)CaC2            د)C2H4   

 

10)فرمول شیمیایی جیوه(I)کلرات کدام است؟

الف)HgClO3               ب)Hg(ClO3)2        ج)Hg2(ClO3)2         د)Hg2ClO3

 

11-2/0 مول کلسیم فسفات چندگرم جرم دارد؟( O=16 , P=31, Ca=40 )

الف)78/1گرم                 ب)620گرم                 ج)8/17گرم            د)62گرم

 

12-کدام ماده زیر در اثر حل شدن در آب باعث کاهش دمای آب می شود؟

الف)سولفوریک اسید        ب)پتاسیم هیدروکسید              ج)سدیم کلرید           د)آمونیم کلرید

 

13-در آزمایش کوه آتشفشان کدام یک در محصولات واکنش دیده نمی شود؟

الف)کروم(III )اکسید        ب)نیتروژن        ج)بخار آب               د)آمونیم کرومات

 

14-کدام وسیله آزمایشگاهی زیر برای سنجش کاربرد ندارد؟

الف)ارلن                      ب)بورت               ج)پیپت                 د)بالن پیمانه ای

 

15-در کدام مورد زیر نوع طیف صحیح بیان نشده است؟

الف)نوریک گاز برانگیخته خطی است             ب)نورلامپ معمولی پیوسته است

ج) سدیم کلرید در شعله خطی است                 د) آهن درکوره خطی است

 

16-کاربرد کدام ماده در آزمایشگاه درست بیان نشده است؟

الف)آب , تهیه هیدروژن                            ب)پتاسیم پرمنگنات , تهیه اکسیژن

ج)پراکسید هیدروژن , تهیه اکسیژن              د)آب اکسیژنه , تهیه هیدروژن

 

17-از کاتیون های .........یا .........برای لخته سازی در تصفیه آب شهری استفاده می شود.

الف)Fe2+,Na+      ب)Al3+, Fe+          ج)Ca2+, Mg2+       د)Al3+, Fe3+ 

 

18-آنتالپی استاندارد تشکیل گرافیت .......از الماس است و گرافیت .......از الماسمی باشد.

الف)بیشتر- ناپایدارتر       ب)بیشتر-پایدارتر       ج)کمتر-پایدارتر        د)کمتر-ناپایدارتر

 

19-واکنش بخارآمونیاک و بخارهیدروژن کلرید از نوع واکنش های ........است که ماده ........را تولید می کند.    الف)اکسایش-سفیدرنگ    ب)بسپار-بی رنگ       ج)ترکیب-سفیدرنگ      د)ترکیب-بی رنگ

 

20-اگر846/6گرم شکر را در 50 گرم آب حل می کنیم مولالیته محلول حاصل برابر است با..........

الف)4/0مول بر کیلوگرم      ب)2/0مول بر کیلوگرم      ج)02/0مول بر کیلوگرم      د)04/0مول بر کیلوگرم

21-تعداد گروه عاملی درالکل چوب وضدیخ و گلیسرین از راست به چپ کدام است ؟

الف)1و2و3      ب)3و2و1           ج)1و3و2               د)2و1و3 

 

22-جهت تهیه کلر درآزمایشگاه از واکنش ...............با هیدروکلریک اسید استفاده می کنیم.

الف)MnO             ب)Mn2O4                  ج)MnO2               د)Mn2o7     

 

23-چند مول اسید معده با 9/2 گرم شیرمنیزی خنثی می شود؟(Mg=24,O=16,H=1,Cl=35/5 )  

الف)3مول          ب)1/0مول                  ج)2مول                 د)15/0مول     

 

24-استوکیومتری واژه یونانی است که از ترکیب دو واژه استویکیون به معنای .........و مترون  به معنای.........گرفته شده است.  

آلف)سنجش-عنصر           ب)مول-تعداد             ج)عنصر-سنجش       د)هم وزن –تعداد 

 

25-فرمول شیمیایی آهن(III)فسفید کدام است؟

الف)FePO3                ب)FeP3                      ج)FePO4           د)FeP   

 

26)کدام نمک جهت شناسایی کاتیون مورد نظر درست است؟

a)Pb2+,NaI           b)Pb2+,NaOH            c)Ba2+,Na2SO4               d)Ba2+,AgNO3    

الف)a,b                  ب)a,c                    ج)b,c                             د)c,d     

 

27-باحرارت دادن آلومینیوم سولفات کدام ماده زیر تشکیل می شود؟

الف)آلومینیوم سولفید            ب)گوگرددی اکسید           ج)گوگردتری اکسید        د)فلزآلومینیوم 

 

28-درگرماسنج بمبی کدام کمیت ترمودینامیکی زیر اندازه گیری می شود؟

الف)گرمای آزاد شده    ب)تغییرات آنتالپی     ج)انرژی آزاد گیبس          د)تغییرات انتروپی

 

29-این ماده حلال چربی ها و انواع لاک و رنگ ها می باشد.

الف)CH3CH2OH     ب)(CH3)C=O            ج)CH3OH             د)(C2H5)2C=O   

 

30-درصد نیتروژن در کدام ترکیب زیر کمتر است؟

الف)آمونیم نیترات         ب)آمونیم سولفات         ج)آمونیم دی هیدروژن فسفات   د)اوره   

 

31-دمای شعله در کدام ماده زیر بیشتر است؟

الف)اتیلن                 ب)اتان                    ج)اتین                       د)متان   

 

32-روی شعله کاتیون کدام عنصر به رنگ سبز درمی آید؟ 

الف)سدیم                 ب)کلسیم                        ج)مس                  د)لیتیم

 

33-عنصری درتناوب چهارم جدول تناوبی در گروه یازدهم است........الکترون در اوربیتال d آن قرار دارد.

الف)9                    ب)10                          ج)8                      د)6       

 

34-جهت گرم کردن مایعی با بخارات سمی از .........استفاده می شود.

الف)ارلن                ب)بشر                      ج)لوله آزمایش                 د)بالن حجمی   

 

35-در گیاهان گاز ........باعث رسیدن میوه می شود که پیوند کربن-کربن ............دارد.

الف)اتین-دوگانه       ب)اتن-سه گانه              ج)اتین-سه گانه             د)اتن-دوگانه   

36-دریک ترکیب اکسیژن دار 5/36 درصد سدیم و 39/25درصد گوگرد وجود دارد نام این ترکیب چیست؟

الف)سدیم سولفید       ب)سدیم سولفات          ج)سدیم تیوسولفات             ت)سدیم سولفیت

37-جهت تهیه محلول استاندارد از کدام وسیله زیر استفاده می کنیم؟

الف)ارلن               ب)بالون حجمی            ج) بشر                  د) استوانه مدرج     

 

38-از محلول ترین گازها در آب است؟

الف)متان              ب)آرگون                   ج)گوگرد دی اکسید              د)آمونیاک 

 

39)فعال ترین فلز جدول تناوبی که بالاترین شعاع را دارد؟

الف)طلا                ب)لیتیم                      ج) سزیم                      د)سرب

 

40)در یک مول ترکیب سدیم دی کرومات ...........گرم سدیم وجود دارد.

الف)23              ب)46                      ج)5/34                   د)5/11        (Na=23g ) 

 

 

 

 

 

 

پیروز و سربلند باشید.

به نام خدا

آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

پاسخنامه مسابقه آزمایشگاه شیمی

اسفندماه1387

نام و نام خانوادگی:........................نام پدر.................نام دبیرستان.........................

 

شماره

الف

ب

ج

د

 

شماره

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

تعداد پاسخ صحیح:

تعداد پاسخ غلط  :

نمره داوطلب :

 

 

 

 

به امید موفقیت شما

گروه شیمی ناحیه2

+ نوشته شده در  جمعه ۱۶ فروردین۱۳۸۷ساعت 21:10 PM  توسط   |